The shift of contiousness – Bevissthetsendringen

In a world full of doubt it is important to take good care of one self. The collective energy is felt by all humans, but especially those who are sensitive and are gifted as empaths and highly sensitive.  We feel the emotions from other individuals out there. From other gropus of people. It is a hard time for all people these days. All individuals feel it and we have to start to adjust to the change the world is going into with full speed. We can no do things the same way we always have, we have to get rid of old emotional patterns and ancient ways because they no longer serve us in the new world. This process can be quite painfull as we get rid of emotions and patterns that once were near and dear, and we have to- because the world is changing weather we like it or not. We do have to take care of our selves even when times are difficult.

I  en verden full av tvil er det viktig å ta vare på seg selv. Den kollektive energien merkes av alle sensitive og alle som har evne til å ta inn emosjoner fra omgivelsene sine. Tiden vi lever i er vanskelig. På et individuelt plan skal vi rydde opp i gamle følelser- vi skal kvitte oss med forstivnede forestillinger om hvordan vi tror vi må leve for at ting skal fungere. Vi må se på oss selv fra en annen kant- og se at vi kan fungere like fint uten alt vi tror vi må holde fast på for å ha det bra. Denne prosessen kan oppleves smertefull- og vi vil helst ikke gå inn i den, men for å få det bra, må vi gi slipp på emosjoner som en gang var oss nære, men som ikke lenger gagner oss.  Dette må vi gjøre for å få det bedre.

Verden er i rask endring. Vi må også endre oss. Samtidig mens vi gir slipp og går inn i en prosess der vi vet at ting ikke blir som før- må vi ta vare på oss selv.

 
Blogglisten hits

Livet til en empat – Life of an empath

En av de vanskelige sidene ved å ha denne «gaven» – er å være en empat. En empat er en person som føler emosjoner fra andre mennesker, fra sine omgivelser og som bearbeider dem som hun/han føler egne emosjoner.  Altså emosjoner fra andre føles eksakt på samme måte som egne. Det betyr at glede er glede, kjærlighet er kjærlighet, forelskelse er forelskelse, harmoni er harmoni, trygghet er trygghet og fred er fred. Det var noen av de gode følelsene. Så har vi frykt som føles som frykt, sorg som føles som sorg og alle smertefulle emosjoner som finnes der ute i verden. Det er tungt å bære for mange som har denne «gaven» – og mange av oss synes det er vanskelig å bære baksiden av medaljen. For mange jeg har snakket med er det vanskelig å skille sine egne emosjoner fra andres. For, helt ærlig, vi kan ikke skylde på våre omgivelser hver gang vi føler noe negativt. Det vil være lite innsiktsfullt og lite troverdig. Lite ydmykt.  Men en empat som konstant arbeider med å være i kontakt med seg selv, sin egen historie og bakgrunn- og som kjenner seg selv på godt og vondt vil være i stand til å skille sitt eget fra hva han/hun tar inn fra omgivelsene. Det å være en empat kan sammenliknes med å være et fint innstilt instrument som føler temperaturen i andres følelser. Mange empater isolerer seg og trekker seg unna andre mennesker. Mange har et instinkt på at det å gjøre andre «vondt» også vil være ubehagelig for dem selv- så de vil heller at andre skal føle fred, enn å gjøre noe som kan provosere frem andre emosjoner. Mange klarer ikke presset, og trekker seg helt vekk fra emosjonelle «kilder» som over tid blir for vanskelige å bære.  Dette har jeg skrevet mye om i boken min «Vindu mot en annen verden» (Cappelen Damm, 2014)

Being an empath is the hardest side of having this «gift». An empath is a person who can feel the emotions that other people do not reveal to their surroundings. These emotions are felt inside the empath like his/her own feelings. The exact same way.  This means that joy feels like joy –  love feels like love, infatuation feels like infatuation, harmony feels like harmony, safety feels like safety, and peace feels like peace. So far so good, because these are all good feelings. But there are so many other feelings. And the world is in turmoil and thus the pain in humanity is felt inside all human beings.  An empath will also recognise and feel the emotions of fear, sorrow, grief, bitterness, anger, dislike, jealousy  and so on. The «gift» is no longer felt as a gift, but a heavy burden that many empaths feel is hard to bear. Many I have spoken to feel it is hard to separate what they take in as emotional information about other people, and which emotions that are their own. Emotions they must take responsibility for on their own. Honestly, we can’t blame all negative emotions on our surroundings. That would be a total lack of insight and credibility. Lack of humility. However, an empath that constantly works on being in loving contact with own background and story will be able to separate her/his own emotions from emotional information they take in from their surroundings. Being an empath can be compared to being a fine tuned instrument that takes the temperature on  the emotions of other living creatures   – humans and animals. Because of the hard side of bearing this «gift», many empaths withdraw from the rest of society, and other people see them as different in some way. Many empaths would rather make others feel content, than to make others feel worse – they have an instinct that harming others energetically, also harms themselves. When they are tired out, they simply withdraw from the source of the emotions and take no action. I have written so much about this in my book that was published in Norway in 2014, by the publishing house Cappelen Damm – only in Norwegian. «Vindu mot en annen verden » – Title in English translated would be» Window into an other world».
Blogglisten hits

Noen steder er nærmere himmelen enn andre- Some places are closer to heaven than other

Nylig hadde jeg noen fantastiske dager oppe på Hardangervidda, et av Norges høyeste viddeområder. Freden og roen, og den fantastiske følelsen av å gå i timevis i det overveldende landskapet, kan egentlig ikke beskrives med ord. Men det er påfyll av energi på det aller beste, og en uimotståelig følelse av å være nært alt som virkelig betyr noe.

Å være aktiv er for meg en del av det å være spirituell. Det er en del av det å se på kroppen som et tempel som må pleies. Om du går på korte, daglige turer – eller lengre ekspedisjoner – bare det å være aktiv skaper indre fred. For følsomme mennesker med sterk intuisjon, kan det ofte være problematisk å «stenge av» strømmen av informasjon. Fysisk aktivitet er en god måte å «jorde» seg selv på, og du får samtidig tid og rom til å være bare deg selv.

Just recently I had an amazing couple of days at one of Norways higheste plains, «Hardanger Vidda» – The peace, the quiet, and the personal fullfillment of walking for hours in that large landscape can never be described fully with words. My fuel, my energy boost at the least, and at the most a feeling of being closer to all that really matters. Being active is part of being a spiritual being. It is part of taking responsibility for the temple your body is.  Whether you do short daily walks, or go on longer expeditions – being active creates inner peace. For people being highly intuitive and having problems «shutting off» their intuition from serving them unwanted pieces of information – being active is only one of many ways to ground your self – and giving yourself the opportunity to – be you.

 

Våren, tid for å rydde litt i følelser – Spring is here, time to clear up your emotions

Våren er her, en tid hvor mange av oss bruker dagene til å rydde ut søppel og skrot fra hagene, skapene og lagerrommene våre. Følelsen av å kvitte oss med ting vi ikke lenger trenger, er både befriende og tilfredsstillende. Vi gjør oss klare til å plante nye frø i jorda, nye planter i potter og blomsterbed.

Men kanskje er det også en annen side med dette? Det er også viktig å stoppe et øyeblikk og legge fra oss følelsesmessig bagasje. Å gjøre opp en følelsesmessig status ved å se oss selv i speilet, se på hvem vi er, hvem vi har blitt og hvor vi kan forbedre oss selv, kan være ganske tøft for mange. Like fullt burde vi gå til verket og begynne å jobbe med oss selv. Våren symboliserer ny vekst, for mens vinterkulda har etterlatt jorda glatt og naken, kan vi nå gi oss selv en ny start og gjøre nødvendige endringer for å tilpasse oss det som skal komme.

Prosessen med å rydde bort gammelt skrot, er ikke bare en fysisk prosess, det er også en følelsesmessig reise hvor vi lærer oss selv bedre å kjenne. Og når vi lærer mer om oss selv og finner fred med hva vi ønsker å legge bak oss, kan vi også la det fare mykt og kjærlighetsfullt. Og mens det langsomt forsvinner ut av bevisstheten vår, glemmer vi faktisk hva som lå der og starter på nytt igjen. Akkurat som årstidene – en konstant forandring – livets hjul – følelsene våre – oss selv. Og vi MÅ tilpasse oss fordi verden rundt oss endrer seg stadig fortere. Og hvis forandringen omkring oss gjør vondt, må vi tilpasse oss det nye følelsesmessige terrenget og møte fremtiden og forandringene i bevissthet med kjærlighet og omtanke for oss selv og for våre felles venner og naboer som også er på reise gjennom årstidene.
Online trening med regelmessig oppfølging – Få din gratis måned her!


Spring is here and it is surely a time where many of us spend our days clearing out clutter from our gardens, cupboards and storage rooms. The feeling of getting rid of the stuff we no longer need is so freeing and satisfying. We are getting ready to plant new seeds in the soil, new plants in pots and flowerbeds.

But maybe there is another side to this? It is also important to take a moment and leave emotional baggage behind. Taking inventory of our emotional selves, by looking at who we are, who we have become and where we can improve ourselves can be very stressful for many, but nevertheless, we should get to it and start working on ourselves. Spring symbolizes new growth, because as the winter cold has left the soil bare and naked – we can now start over and make the changes as we adapt to what is about to come.

The process of clearing out old clutter, is not only a physical process, but an emotional journey- learning to know ourselves better. Learning more about who we are and finding peace with what we want to get rid of, and letting it go smoothly and lovingly. And as it slowly disappears from our contiousness, we actually forget about what was there before and start all over again. Just like the seasons- forever changing – the cycle of life – our emotions – us. And we HAVE to adapt, because the world is now changing so fast around us. And if the change we experience around us hurts, we have to change in order to adapt to the new territory. Let us all see the change of contiousness with love and compassion for ourselves and for the journey our fellow friends and neighbours are on.
Blogglisten hits
66B94BB8-1177-48FA-99AD79181AD35E8F-B5801FBA-A798-45CB-BC7B14E1D11A3F39

Å leve med andres emosjoner – Morning thoughts on being highly sensitive

Å være høysensitiv og intuitiv er noe som ofte gjør det vanskelig å finne ut «hva som er hva». Det engelske ordet «empath» beskriver slike personer, som intuitivt tar inn emosjoner og forhold fra verden rundt seg og gjerne føler det andre føler, og denne delen av en personlighet kan være svært vanskelig å leve med.

Finn det ideelle hotellet på trivago
Søk blant over 700 000 hoteller!

Det er så mye sorg og smerte i verden for øyeblikket, og mange «empater» føler på dette som om det skulle være deres egne emosjoner. MEN, det er ikke bare nedside med dette. Oppsiden er at det finnes måter å beskytte seg mot den uønskede støyen på. Det finnes verktøy som lar oss forstå forskjellen mellom hva som er egne følelser og hva som bare er «støy» som kommer igjennom til deg fra omverdenen. Men det er mye jobb å lære dette, og det er en del av det å opprettholde en sunn balanse i det å være høysensitiv.


Being highly sensitive and intuitive often requires that we spend time figuring out «what is what». For someone being an empath – taking in other peoples emotions and being a broad spectered intuitive and clearvoiant – the empath part of the personality, can be very, very hard to live with. There is so much grief and pain in the world right now, and many empaths feel these emotions as if they were there own. BUT, there is not only downsides to being an empath. The upside is that there are ways to protect yourself from the worlds unwanted «noise»- There are ways to understand the difference between what is your emotions and what is merely «noise» scanned to you from the environment. And that takes a lot of work, and is part of maintaing a healthy approach to being an empath. 

Blogglisten hits